Skip to content

Rizonanza

Paperback | Maltese

By (author): Ricky Caruana

Umilment jien nersaq quddiemek bħala riflessjoni tiegħek, magħmul mix-xbieha tiegħek. Nitolbok tgħinni nirbaħ dak li għalija hu impossibbli; li teħles il-konoxxenza tiegħi mill-ħabs li jien ħloqt, tiżmonta s-serraturi u l-ktajjen li jien ħloqt bl-injoranza u l-illużjoni ta’ moħħi, biex b’hekk inkun nafek. Għinni nfieq mill-ġrieħi li għamilt jien stess lili nnifsi minħabba l-għemejjel karmiċi li wassluni f’dan id-dlam. Għinni niftaħ il-bieb għal dehni biex inkun nista’ nrodd il-ħelsien lill-veru jiena. Il-ħitan kbar tal-fortizza ta’ Maya issa se jiġġarrfu u jien se nfittex kobor lil hinn. Se nsegwi dak li kien hemm moħbi wara l-velu u nħoll il-ħatfa tal-illużjoni darb’għal dejjem.
Jien dejjem kont ilsir ta’ moħħi u ma tajtx kas tal-fjamma tħaġġeġ f’dehni. Issa qed nara kif kont qbadt lili nnifsi f’nassa, jum wara jum, u issa qed nirrealizza fejn hu post tal-veru jien. Grazzi talli xħettli d-dawl li reġa’ radd il-vista lill-agħma tiegħi. Grazzi talli kont dejjem hemm, ġo fija u li m’abbandunajtnix, minkejja l-aljenazzjoni tiegħi. Mill-essenza tal-qalba tiegħi, profondament nitolbok, konoxxenza universali, li tistenbaħ ġo dehni; qajjimli t-tielet għajn; u qajjem l-ispirtu tiegħi mill-ħolma twila ta’ dan il-lejl mudlam; qajjem ġo fija dak li jinsab rieqed, wara li tħannen fl-irqad mill-għanja ta’ Maya.
Jien irrid nimxi fil-mogħdija tal-illuminazzjoni, immexxi minn dehni. Irrid inkun nafek aktar, biex nifhem dak kollu li int, bit-tama li nifhem jien min jien, marbutin kif aħna fir-riflessjoni tagħna ta’ xulxin. Jien irrid li l-mogħdija tiegħi tkun imdawla b’dak li hu reali, dak ix-xejn li biss id-dehen jista’ jittrasforma fir-realtà aħħarija tal-jien. Nitolbok tiftaħli x-xtiebi tas-smewwiet ċelesti u tħallini nara dak li s’issa jien dejjem irrifjutajt li nħares lejh. Mexxini waqt li nitfixkel fil-biża’ u l-injoranza tiegħi, sakemm inkun nista’ nagħti daqqa t’għajn lejn is-saltna tas-sema hemm ġewwa. Nitlob lill-konoxxenza universali biex issa tiftaħli dehni.
Issa qed nifhem għalkollox l-armonija li torbot il-ġisem, id-dehen, u r-ruħ. L-ispirtu tiegħi huwa l-konoxxenza universali li dehni kapaċi jilħaq permezz tat-traxxendenza. Dehni se jinterpreta dak l-għerf infinit u jittrasfigurah fil-forma preżenti tiegħi. Jekk ġismi, ruħi u dehni huma allineati, l-għemejjel tiegħi finalment se jkunu intonati mal-armonija nfisha. Billi jien xbieha tiegħek, jeħtieġ li nkun naf l-essenza vera tiegħek, u issa li sirt nafek, jien finalment nista’ nkun naf lili nnifsi.
***
Iss’iftaħ għajnejk u ħares fil-mera li tkun ġibt miegħek. Ersaq eqreb u ħares f’għajnejk. Ħu ħinek tagħmel dan u ħu nifsijiet bil-mod, u fondi—’il ġewwa u ’l barra. Waqt li qed tagħmel hekk, ħares lejn wiċċek u missu b’mod ġentili bil-pala t’idek. Żomm wiċċek u ftakar li int l-inkarnazzjoni tal-ħolqien innifsu.
Bil-mod dawwar l-attenzjoni tiegħek fuq il-bqija ta’ ġismek u apprezza kull parti tiegħu. Irringrazzja lil saqajk talli jġorruk; huma dejjem obdew ix-xewqat tiegħek. Ħares lejn idejk u ringrazzjahom talli ħallewk taqla’ x’tiekol; huma wkoll dejjem obdew ix-xewqat tiegħek. Agħlaq għajnejk u aħseb fil-qalb qiegħda tħabbat ġo fik, u l-ħidma siekta iżda vitali tal-vini u l-arterji tiegħek; ħoss il-pulmuni tiegħek jintefħu bl-arja waqt li qed tieħu n-nifs. Irringrazzjahom talli qed iżommuk ħaj; huma wkoll dejjem obdew ix-xewqat tiegħek. Ħu nifs fil-fond sakemm tkun konxju għalkollox ta’ ġismek; irringrazzja lil ġismek talli hu l-istrument waħdieni li għandek biex tkun taf min int u għala tinsab hawn.
Iss’isma’ l-għasafar madwarek u ħoss ir-riħ għaddej minn qalb il-weraq tas-siġar. Ħoss il-fotoni mir-raġġi tax-xemx li qegħdin jaħbtu mal-ġilda tiegħek. Ħoss l-arja fuq il-ġilda tiegħek, il-ħaxix taħt riġlejk, u ifhem li dan kollu huwa parti mill-eżistenza tiegħek innifsek; ftakar li l-immensità li huwa l-ħolqien tippreċiedi dan il-mument b’biljuni u biljuni ta’ snin. L-eżistenza nfisha ħejjiet dan kollu għalik biex b’hekk tkun tista’ tmiss u tħoss kull faċċetta tal-varjetà splendida tagħha fl-intellett tiegħek. Agħraf u apprezza s-siwi sħiħ u l-kumplessità ta’ dak kollu li jinsab madwarek. Irringrazzja profondament lil dawn il-biljuni ta’ snin li l-ħajja qattgħet biex tħejji dan il-mument għalik biex int tiskopri u tiggosta l-eżistenza tiegħek. Ħu nifs fil-fond u rringrazzja l-ħajja għal dak li qed iġġarrab issa.
Ħu l-ħin ukoll biex tirringrazzja lilek innifsek għax il-ħallieq wara dan kollu jista’ jmiss u jħoss din il-maġija kollha ħajr għalik. Dan huwa rigal li inti tista’ tagħti lilek innifsek fi kwalunkwe mument. Ħalli lilek innifsek tingħaqad mal-essenza proprja tal-eżistenza tiegħek.
Agħlaq għajnejk u ibqa’ konxju tar-rigal li ġie mogħti lilek, il-ġisem uman tiegħek. Ikkalma nifsek u lilek innifsek sakemm issir ħaġa waħda mas-skiet ta’ madwarek. Ipprova aħseb fix-xejn innifsu u ibqa’ f’din il-qagħda għal ħmistax jew tletin minuta. Iffoka fuq in-nifs tiegħek, aħseb fih qed jofrogħ u jimla, u għalissa insa d-dinja ta’ barra. Issa, dan huwa ħinek, mela użah biex tapprezza dan il-mument u l-fatt li b’xi mod int teżisti. Kun grat għal din l-opportunità, għal intellett li jippermettilek tkun konxju u li jgħaqqdek mal-bqija tal-ħolqien. Kun umli u ħobb dak kollu li żejnek b’ġisem u dehen li permezz tagħhom int tinsab ħaj. Aħseb kemm int iffortunat u kemm hi ħaġa sabiħa li tkun, u taf li inti ħaj, xrara ċkejkna f’univers bla limiti u bla żmien. Għal din il-possibbiltà unika, kun grat.
Issa pprova immaġina lilek innifsek fl-istat veru tiegħek, kompożizzjoni ta’ atomi aktar milli l-ġisem li int rajt fil-mera. Ftakar, dak li jsawrek jinsab kollu madwarek. Ifhem li dak kollu li int qatt ġarrabt jew ħsibt dwaru huwa magħmul mill-istess sustanza. Aħseb kif l-univers kollu huwa magħmul milll-istess ħaġa li biha magħmul int; ftakar li dak li jagħmel ix-xemx tagħna, il-pjaneti kollha ta’ madwarha, u l-galassji infiniti lil hinn, huma qodma daqs l-univers inifsu, u hekk int.
Qabel ma taqa’ fi skiet totali u tisma’ biss leħen id-divin, għid dan li ġej bħala ġest finali ta’ apprezzament.
***
Jien issa verament qed nifhem li m’iniex individwu waħdieni fuq pjaneta mitlufa fl-univers, iżda parti mis-somma kbira tal-eżistenza. Jien niswa għax jien parti mill-kbir Om. Jien dak li hi kull ħaġ’oħra f’dan l-univers. Jien ninsab f’dan il-kożmos infinit daqskemm dan il-kożmos infinit jinsab ġo fija—kif fuq, hekk taħt. Jien riflessjoni ta’ kull wieħed u waħda minna, magħmul fix-xbieha t’Alla Innifsu. Jien dak li jien. Jiena l-kbir Om. Jien l-univers u jien ix-xejn. Jiena neħles lil ġismi, dehni, u l-ispirtu tiegħi, u nħalli l-atomi u l-konoxxenza tiegħi jirriżonaw bis-sinfonija kożmika tal-essri kollha. Jien ħallejt l-infinit lil hinn li jgħammar fija jirriżona mal-infinit lil hinn li jgħammar barra—infinit daqskemm int int, hekk se nkun jien.
***
See more
€10.00
Delivery within 2-4 working days
Product Details
  • Format: Paperback
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Ricky Caruana
  • Publication City/Country: Malta
  • Language: Maltese
  • ISBN13: 9789995719081
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we'll assume that you are understand this. Learn more
Accept